Dataskydd

Privacy NoticeNystart Finans i Sverige AB och dess dataskyddsombud, DPO

Nystart Finans i Sverige AB är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens och Datainspektionens tillsyn. Nystarts ansvarige dataskyddsombud, såkallad DPO, kan du kontakta via e-post på följande adress:dataskyddsombud@nystartfinans.se. DPO ansvarar för att säkerställa att Nystart arbetar på ett korrekt och säkert sätt vad gäller personuppgifter, och kan hjälpa dig om du har några frågor eller invändningar avseende dina personuppgifter som kund hos Nystart.Kontaktuppgifterna till DPO finner du även på www.nystartfinans.se.

Varför och hur behandlar Nystart dina personuppgifter?

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) måste Nystart inhämta viss information om sina kunder för att uppfylla konsumenträttsliga krav. Exempelvis kräver lagen att Nystart ska pröva om kunden har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet. Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om kundens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om kunden har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Även lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att Nystart har god kundkännedom och förhindrar att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Av den anledningen måste Nystart inhämta tillräcklig information om sina Kunder för att uppfylla lagens krav på kundkännedom och kunna övervaka och bedöma aktiviteter och transaktioner.

Nystart kommer att behandla personuppgifter, såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll som till exempel offentliga register, i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt för fullgörande av kundavtalet, uppdrag relaterade till avtalet och dessa bestämmelser samt för fullgörandet av Nystarts rättsliga skyldigheter. Exempelvis hämtar Nystart Uppgifter från externa register för att kontrollera folkbokföringsadressen.

Om kunden inkommit med en låneansökan, behandlar Nystart kundens personuppgifter med Konsumentkreditlagens krav på underlag för kreditbedömningar som laglig grund.

Om kunden accepterar lånevillkoren genom signering av skuldebrev och Nystart ställer ut ett lån till kunden, kommer Nystart att behandla kundens personuppgifter på grunden att det finns ett avtal mellan Nystart och kunden och behandlingen krävs för att Nystart ska kunna uppfylla sina åtaganden. I dessa ingår bland annat att kunna underrätta kunden om regel- och villkorsändringar, produkter och tjänster med anknytning till låneavtalet och dessa bestämmelser. I avtalet ingår också att Nystart ska kunna avisera om räntebetalning och amortering.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning,affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Dessa behandlingar grundas på en intresseavvägning. Behandlingarna är väsentliga för Nystarts möjligheter att kunna utvärdera sin verksamhet, svara på myndigheters frågor om verksamheten och för att kunna utveckla verksamheten.

Om kunden samtycker till behandling, kan personuppgifterna också komma att användas för ändamål som avser marknadsföring av andra erbjudanden som Nystart bedömer ligger i kundens intresse. Nystart kommer inte att sälja kundens personuppgifter till någon annan utan att kunden samtyckt till detta. Samtycke till behandling av kundens personuppgifter kan när som helst tas tillbaka av kunden. Nystart kommer då att sluta behandla kundens personuppgifter som tidigare skett med stöd av samtycket. Däremot kommer Nystart att fortsätta med de personuppgiftsbehandlingar som sker med stöd av lag eller avtal samt, i den mån det är förenligt per personuppgifts regelverket, intresseavvägning. I dessa fall kommer Nystart att sträva efter att minimera behandlingen av kundens personuppgifter.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Bokföringslagen (1999:1078) kräver att ekonomiska uppgifter som behövs som underlag för redovisningen sparas i sju år utöver innevarande år. Enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska Nystart spara transaktionsuppgifter i minst fem år, och ibland upp till tio år, efter att transaktionen utförts, samt kundkännedom uppgifter i fem år från det att avtalsförhållandet mellan Nystart och kund upphört. I och med att det finns lagkrav på att spara dess personuppgifter, är det inte möjligt för kunden att kunna ta tillbaka sitt samtycke avseende dessa personuppgifter eller begära att de raderas.

För personuppgifter som sparas med intresseavvägning som grund, görs en återkommande prövning av om personuppgifterna ska fortsätta sparas. När det inte längre är rimligt att lagra dem kommer de att gallras bort. Om kunden återtagit samtycket för lagring av personuppgifter, kommer lagringen att upphöra snarast för de personuppgifter som lagras med stöd av samtycke.

Nystart kommer att spara kundens personuppgifter under så lång tid som krävs för att uppfylla syftet med dem.

Mot bakgrund av ovan nämnda lagar så kan Nystart komma att spara kundens personuppgifter i upp till 10 år från det att affärsförbindelsen mellan kunden och Nystart Upphört, men de kan lagras under en kortare period beroende på vad som gäller för de olika typerna av personuppgifterna och syftena med att lagra dem.

För mer detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas hos Nystart kan du vända dig till Nystarts dataskyddsombud, DPO, vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp i detta dokument.

Hur hanteras säkerheten för personuppgifterna?

Personuppgifterna som Nystart lagrar och behandlar skyddas både från intrång och från att förloras. Nystart bedömer att personinformation relaterad till låneansökningar samt ingångna låneavtal är känsliga och därför behöver omgärdas av ett högt skydd.

I den mån som Nystart använder externa parter för att behandla personuppgifter för Nystarts räkning, finns det personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att de externa parterna följer samma krav som om Nystart själv hade behandlat personuppgifterna.

Nystart lagrar personuppgifter i sitt IT-system. Behörigheten till personuppgifterna är begränsad till bara de handläggare som arbetar med Kundens ärende. Nystart har också personuppgifter lagrade i form av inspelade telefonsamtal. Telefonsamtalen hanteras lika säkert som övriga personuppgifter.

Hur ger jag mitt samtycke?

www.nystartfinans.se, eller när du ansöker om krediter, kan du ge ditt samtycke till hur Nystart får använda dina personuppgifter. Om det finns krav enligt lag eller avtal för Nystart att hantera personuppgifterna krävs inget samtycke från dig, men vi informerar dig ändå om hur vi använder dina personuppgifter.

Om du vill få mer information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Nystart kan du vända sig till Nystarts DPO, vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp. Om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan du också vända dig till Nystarts DPO.

Hur används dina personuppgifter?

När du ansöker om lån hos Nystart behöver vi följande personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan.

 1. Namn, personnummer och kontaktuppgifter
 2. Uppgifter om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi
 3. Uppgifter om det lån som du ansöker om och vad du tänker använda den till

Nystart behöver uppgifterna för att kunna handlägga din låneansökan. Ibland kan det krävas mer utförlig dokumentation avseende något område. Nystart kommer att lagra och behandla samtliga dessa uppgifter. För mer exakt information om just dina personuppgifter kan du kontakta Nystarts DPO vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp.

Hur behandlar Nystart dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlat in om dig används på olika sätt och för olika ändamål.

 1. Uppgifterna om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi används för att bereda kreditbeslut.
 2. Uppgifterna om din ekonomi används för att betala ut lånet när du accepterat villkoren
 3. Kontaktuppgifterna och uppgifter om ditt låneavtal används för att skicka fakturor och betalningskrav till dig
 4. Adressuppgifterna kontrolleras återkommande mot externa register för att säkerställa att folkbokföringsadressen är korrekt
 5. Namn och andra identifikationsdetaljer används för kontroll mot externa register som innehåller information om personer enligt penningtvättsregelverket
 6. In- och utbetalningar kontrolleras för att upptäcka mönster som kan tyda på oegentligheter
 7. Nystart skickar kontrolluppgifter till Skatteverket och andra myndigheter enligt lag • Nystart tar löpande backup på all information så att den inte ska gå förlorad av misstag.
 8. Nystart för över information om fina erbjudanden till samarbetspartners som sköter kontakten med dig i samband med låneansökan. Dessa samarbetspartners har personuppgiftsbiträdesavtal som innebär att personuppgifterna är lika säkra där som om Nystart själv hanterat dem.
 9. Lånevillkor, betalningshistorik avseende lånet samt uppgifter om din ekonomi, dina familjeförhållanden, och ditt arbete används statistiskt av Nystart för att förbättra erbjudandet
 10. Nystart använder även personuppgifterna för att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig, men bara om du gett ditt samtycke till detta.

Ovan angivna uppgifter är den information som Nystart hanterar avseende dig som kund.

Nystart säljer inte dina personuppgifter till någon annan part.

Skulle du ha några frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår DPO vars kontaktuppgifter framgår högst upp i detta dokument.

Vilka rättigheter har du?

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerats ett antal rättigheter. De anges i korthet medan. Typiskt sett är det kostnadsfritt för dig att använda dig av rättigheterna. Nystart strävar efter att uppfylla skyldigheterna så snart som möjligt, och i alla fall inom en månad efter att du begärt att utnyttja dem.

Du kan få reda på hur vi hanterar dina personuppgifter

Det enklaste är att läsa denna text där det anges vilken information som behandlas och vad den används till. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Nystarts DPO på dataskyddsombud@nystartfinans.se.

Du kan få utdrag av de personuppgifter vi hanterar avseende dig själv

Genom att kontakta Nystarts DPO på dataskyddsombud@nystartfinans.se kan du begära att få ut de personuppgifter som vi lagrar om dig.Nystart kommer att begära att du identifierar dig så att det är säkerställt vem det är som begär ut uppgifterna. Du har inte rätt att begära ut uppgifter om någon annan än dig själv. Ytterligare ett säkerhetsmoment är att uppgifterna kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du har inte möjlighet att få dem sända någon annanstans för att minska risken för att någon annan än du själv får tillgång till dem.

Du kan återta samtycket

Du kan när som helst återta ditt samtycke till Nystarts personuppgiftshantering. Det gör dupå www.nystartfinans.se eller via ett email till dataskyddsombud@nystartfinans.se.

Om du återtar ett samtycke kommer Nystart att sluta med de behandlingar och lagringar som du tidigare samtyckt till. Observera att detta inte gäller för personuppgifter som Nystart behandlar med hänvisning till andra grunder, såsom lagkrav eller att det finns ett avtal mellan kunden och Nystart.

Du kan begära att personuppgifterna kompletteras eller rättas

Om du vill komplettera eller begära rättelse av dina personuppgifter ska du kontakta Nystarts DPO, som du når dataskyddsombud@nystartfinans.se och ange vilka uppgifter du vill ska kompletteras eller rättas samt skälen till detta. Nystarts DPO kommer att utreda frågan och vidta de ändringar som du har rätt till. Under tiden har du rätt att begära att Nystart inte fortsätter att behandla dina personuppgifter.

Du kan begära överföring av dina personuppgifter

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få dina personuppgifter överförda till dig själv eller till någon annan, såsom en annan kreditgivare. Om du begär detta, kommer vi att överföra personuppgifterna till den du anger. Det omfattar bara uppgifter som du själv uppgett till Nystart. Även om Nystart överfört personuppgifterna,får Nystart behålla sådana uppgifter som behövs enligt lag eller avtal.

Nystart kommer att begära att du identifierar dig så att det är säkerställt vem det är som begär överföringen. Du har inte rätt att begära överföring av uppgifter om någon annan än dig själv.

Möjlighet till klagomål till Datainspektionen

Om du som Kund inte anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt och du inte anser att Nystarts DPO inte har kunnat hjälpa dig såsom du önskar och tycker att Nystart enligt lag borde göra, kan du framföra klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.

 1. Uppgifterna om dina familjeförhållanden, ditt arbete och din ekonomi används för att bereda kreditbeslut.
 2. Uppgifterna om din ekonomi används för att betala ut lånet när du accepterat villkoren

Datainspektionens kontaktuppgifter är följande:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

På Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål. Ditt klagomål blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du skriver till Datainspektionen Så länge uppgifterna i ditt klagomål inte skyddas av sekretess. Vill du vara anonym är det bästa rådet att skicka in klagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter. Nackdelen med det är att Datainspektionen inte kommer att kunna kontakta dig för följdfrågor eller kunna ge dig information om hur det gått med ditt klagomål.

Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer

clear icon